Bereikbaar van 09:00 - 18:00 (ma-vrij)

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte van Hipex B.V., hierna te noemen Opdrachtnemer ter zake van Diensten en maken integraal onderdeel uit van iedere Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Opdrachtnemer alleen bindend indien en voor zover deze door Opdrachtnemer uitdrukkelijk Schriftelijk zijn aanvaard.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 65059247.

Met een hoofdletter geschreven termen hebben de betekenis zoals in artikel 1 vermeld.

Artikel 1. Definities van gebruikte termen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Hipex:het bedrijf Hipex B.V., gevestigd te Elst en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 65059247.

Abonnement:de Opdracht van Overeenkomst waarbij één of meer der partijen zich verbindt om gedurende een zekere tijdsperiode continu of steeds opnieuw prestaties te verrichten (bijv. een hostingcontract van 12 maanden).

Account:het toegangsrecht tot een gebruikersinterface waarmee Opdrachtgever (bepaalde aspecten van) de Diensten kan beheren en configureren, alsmede de configuratie(s) en de voor Opdrachtgever opgeslagen bestanden zelf.

Algemene Voorwaarden:de bepalingen uit het onderhavige document.

Opdrachtgever:de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Opdrachtnemer een Overeenkomst heeft gesloten. Tevens wordt bedoeld degene die met Opdrachtnemer daarover in onderhandeling treedt of is, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.

Diensten:de producten en/of diensten die Opdrachtnemer aan Opdrachtgever zal leveren krachtens de Raamovereenkomst.

Webapplicatie: de applicatie van de Opdrachtgever die feitelijk door bezoekers van de website/shop wordt gebruikt.

Materialen:alle werken, zoals websites en (web)applicaties, software, huisstijlen, logo’s, folders, brochures, leaflets, belettering, advertenties, marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, teksten, schetsen, documentatie, adviezen, rapporten en andere voortbrengselen van de geest, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en (al dan niet gecodeerde) bestanden of gegevensdragers waarop de Materialen zich bevinden.

Overeenkomst:iedere overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever op grond waarvan Opdrachtnemer Diensten levert aan Opdrachtgever.

Schriftelijk:naast papieren geschriften ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht voldoende vaststaat.

Toepassingen Met Verhoogd Risico: toepassingen waarbij een fout in de Diensten kan leiden tot dood of ernstig letsel, ernstige milieuschade of verlies van (persoonsgegevens) met zeer hoge gevolgschade. Voorbeelden van Toepassingen met verhoogd risico zijn: vervoerssystemen waarbij een fout tot gevolg kan hebben dat treinen ontsporen of vliegtuigen verongelukken; medische systemen waarbij een fout tot gevolg kan hebben dat een patiënt geen of een verkeerde behandeling kan krijgen; systemen waar een substantieel deel van de bevolking afhankelijk van is voor de toebedeling van cruciale overheidsdiensten, zoals DigiD; systemen waarin (veel) medische gegevens of andere bijzondere gegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens, of anderszins zeer gevoelige gegevens zijn opgeslagen.

Artikel 2. Contractsluiting

2.1 Opdrachtnemer stelt een offerte op waarin Opdrachtnemer aangeeft welke werkzaamheden zij aanbiedt te verrichten, wat bij de Diensten inbegrepen is en welk bedrag daarvoor verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de Diensten is bindend.

2.2 Een offerte is vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na verzending, tenzij anders aangegeven in de offerte. Opdrachtnemer kan nimmer verplicht worden een aanvaarding na deze periode aan te nemen, maar indien Opdrachtnemer daartoe overgaat, is de offerte alsnog aanvaard.

2.3 De Overeenkomst komt tot stand op het moment waarop de mededeling inhoudende aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever schriftelijk wordt ontvangen door Opdrachtnemer. Zonder schriftelijke aanvaarding of schriftelijke bevestiging komt er geen Overeenkomst tot stand.

2.4 Indien Opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de offerte, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat Opdrachtnemer werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de Diensten vallen, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer Opdrachtgever Opdrachtnemer verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formele offerte af te wachten.

2.5 Het wijzigen van de Diensten is alleen mogelijk met instemming van beide partijen, behoudens voor zover elders in deze voorwaarden anders is bepaald.

2.6 Opdrachtnemer zal bij verzoeken om meerwerk een passende offerte uitbrengen. Opdrachtnemer zal verzocht meerwerk tegen het overeengekomen uurtarief verrichten, indien dit van tevoren reeds is afgesproken.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1 Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Opdrachtnemer deze naar beste kunnen en onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap nakomen.

3.2 Opdrachtnemer zal zich inspannen om kwalitatief goede en ononderbroken beschikbaarheid van Diensten en daarbij behorende systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Opdrachtgever hiermee opgeslagen gegevens te realiseren. Opdrachtnemer biedt echter geen garanties over kwaliteit of beschikbaarheid, tenzij anders is overeengekomen in de offerte middels een als zodanig aangeduide standaard of op meer uitgebreideService Level Agreement(SLA).

3.3 Door Opdrachtnemer opgegeven termijnen van levering hebben steeds een indicatieve strekking, behalve waar de toepasselijke SLA termijnen stelt die niet anders dan als resultaatsverbintenis kunnen worden opgevat.

3.4 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband houdende onverwachte meerkosten zijn voor rekening van Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op de werkzaamheden die derden in het kader van de Overeenkomst verrichten.

3.5 Indien zulks is overeengekomen, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever toegang tot een Account verschaffen. Het Account zal toegankelijk zijn door een wachtwoord en gebruikersnaam in te voeren. Iedere actie die middels het Account van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangemaakt Account plaatsvindt, wordt geacht onder verantwoordelijkheid en risico van Opdrachtgever te zijn geschied. Indien Opdrachtgever vermoedt of redelijkerwijs behoort te vermoeden of te weten dat misbruik van een Account plaatsvindt, dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan Opdrachtnemer te melden zodat deze maatregelen kan nemen.

3.6 Alle wijzigingen in de Overeenkomst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.

Artikel 4. Verplichtingen van Opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Overeenkomst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. De termijn waarbinnen Opdrachtnemer de Overeenkomst dient uit te voeren, vangt niet eerder aan dan nadat alle gevraagde en benodigde gegevens door Opdrachtnemer zijn ontvangen.

4.2 Indien Opdrachtgever weet of kan vermoeden dat Opdrachtnemer bepaalde (extra) maatregelen zal moeten treffen om aan diens verplichtingen te kunnen voldoen, zal Opdrachtgever Opdrachtnemer daarvan onverwijld op de hoogte stellen. Deze verplichting geldt bijvoorbeeld als Opdrachtgever weet of behoort te voorzien dat er een buitengewone piek in belasting van de systemen van Opdrachtnemer zal ontstaan, die in enige waarschijnlijkheid niet-beschikbaarheid van de Diensten zou kunnen veroorzaken. Dit geldt temeer indien Opdrachtgever weet dat er ook Diensten aan anderen worden geleverd via dezelfde systemen als die Opdrachtnemer gebruikt om Diensten aan Opdrachtgever te leveren. Opdrachtnemer zal er na waarschuwing voor inspannen om niet-beschikbaarheid van de Diensten te voorkomen. Tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kunnen alle redelijke extra kosten die daarbij worden gemaakt, in rekening worden gebracht aan Opdrachtgever.

4.3 Opdrachtgever mag de Diensten in geen geval gebruiken voor Toepassingen met Verhoogd Risico.

4.4 Indien Opdrachtgever voor het specifieke gebruik dat hij aan de Diensten geeft of beoogt te geven enige vergunning of andere toestemming van overheidsinstanties of derden nodig heeft, dient Opdrachtgever zelf zorg te dragen voor het verkrijgen daarvan. Opdrachtgever garandeert ten opzichte van Opdrachtnemer dat hij alle vergunningen en/of toestemmingen bezit die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de Diensten door Opdrachtgever.

Artikel 5. Gedragsregels

5.1 Het is Opdrachtgever verboden om met gebruikmaking van de Diensten de Nederlandse of andere op Opdrachtgever of Opdrachtnemer van toepassing zijnde wet- of regelgeving te schenden of om inbreuk te maken op de rechten van anderen.

5.2 Het is (of dit nu legaal is of niet) door Opdrachtnemer verboden om met gebruikmaking van de Diensten Materialen aan te bieden of te verspreiden die:

a.onmiskenbaar primair bedoeld zijn om anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals websites met (uitsluitend of voornamelijk) hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;

b.onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;

c.kinderpornografie of bestialiteitspornografie bevatten of er kennelijk op zijn gericht om anderen te helpen dergelijke materialen te vinden;

d.een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;

e.hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) materiaal dat onmiskenbaar inbreuk maakt op auteursrechten, naburige rechten of portretrechten;

f.ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat;

g.kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.

5.3 Het verspreiden van pornografische Materialen middels de Diensten is toegestaan voor zover dit geen overlast of andere overtreding van deze Algemene Voorwaarden oplevert.

5.4 Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgever en of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan systemen of netwerken van Opdrachtnemer of overige Opdrachtgevers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma's, al dan niet via de systemen van Opdrachtgever, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Opdrachtgever, haar Opdrachtgever en of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.

5.5 Indien naar het oordeel van Opdrachtnemer hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Opdrachtnemer of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, denial-of-service-aanvallen, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans, Bitcoin miners en vergelijkbare software, is Opdrachtnemer gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Opdrachtnemer mag de kosten die redelijkerwijs noodzakelijk gepaard gaan met deze maatregelen verhalen op Opdrachtgever.

5.6 Indien Webapplicatie ee n tweede maal in een jaar tijd is gehackt en dit redelijkerwijs was te voorkomen, is Opdrachtnemer gerechtigd voor de geleden schade en kosten eenmalig een bedrag van tweehonderd euro excl. BTW in rekening te brengen. Dit bedrag dient als tegemoetkoming en is mogelijk niet kostendekkend.

5.7 Wanneer Opdrachtnemer een klacht ontvangt over overtreding van dit artikel door Opdrachtgever, of zelf constateert dat hiervan sprake lijkt te zijn, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever zo snel mogelijk op de hoogte stellen van de klacht of overtreding. Opdrachtgever zal zo spoedig mogelijk een reactie geven, waarna het aan Opdrachtnemer is om te besluiten hoe te handelen.

5.8 Indien Opdrachtnemer van oordeel is dat sprake is van een overtreding, zal zij de toegang tot het betreffende Materiaal blokkeren, echter zonder dit Materiaal definitief te verwijderen (tenzij dit technisch onmogelijk blijkt, in welk geval Opdrachtnemer een backup zal proberen te maken). Opdrachtnemer zal zich inspannen om daarbij geen overige Materialen te beschadigen. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van genomen maatregelen.

5.9 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Opdrachtnemer gerechtigd om naam, adres en andere identificerende gegevens van Opdrachtgever af te geven aan een derde die klaagt dat Opdrachtgever inbreuk maakt op diens rechten of deze Algemene Voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.

5.1 0Hoewel Opdrachtnemer ernaar streeft om zo redelijk, zorgvuldig en adequaat mogelijk op te treden na klachten over Opdrachtgever, is Opdrachtnemer nimmer gehouden tot vergoeding van schade als gevolg van maatregelen als bedoeld in dit artikel.

5.1 1Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de Diensten door te leveren (te “resellen”) tenzij door beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6. Aanvraag van domeinnamen

6.1 Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, zoals de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland bij .nl-domeinnamen. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. Opdrachtnemer vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

6.2 Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestiging van Opdrachtgever, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

6.3 Opdrachtgever vrijwaart en houdt Opdrachtnemer schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Opdrachtgever. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtgever.

6.4 Opdrachtgever dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam. Opdrachtnemer zal naar deze regels verwijzen tijdens de registratieprocedure.

6.5 Opdrachtnemer heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.

6.6 In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens een tekortkoming in de nakoming van een op Opdrachtgever rustende verbintenis, van Opdrachtgever is Opdrachtnemer gerechtigd een domeinnaam van Opdrachtgever op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

Artikel 7. Opslag- en datalimieten

7.1 Opdrachtnemer kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die Opdrachtgever mag of feitelijk kan gebruiken in het kader van de Diensten.

7.2 Mocht Opdrachtgever de geldende limieten overschrijden, dan kan Opdrachtnemer na verzending van ten minste één waarschuwingsbericht aan Opdrachtgever betreffende de overschrijding, een extra bedrag per data-eenheid (bijv. GB of TB) ter grootte van de overschrijding in rekening te brengen. De kosten per extra GB bedragen twee euro excl. BTW per maand.

7.3 Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is overschreden.

7.4 Wanneer een excessieve hoeveelheid dataverkeer wordt veroorzaakt door een oorzaak van buitenaf (zoals bij een denial of service aanval), is Opdrachtnemer gerechtigd de kosten naar redelijkheid door de belasten naar Opdrachtgever.

Artikel 8. Rechten van intellectueel eigendom

8.1 Alle rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van de Overeenkomst door Opdrachtnemer ontwikkelde of ter beschikking gestelde Materialen berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer of diens licentiegevers.

8.2 Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die in deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst of anderszins Schriftelijk expliciet worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever deze Materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken. Het voornoemde lijdt uitzondering indien onmiskenbaar per abuis is nagelaten aan Opdrachtgever zo'n recht op uitdrukkelijke wijze te verstrekken. Afgifte van broncode van Materialen is echter te allen tijde alleen verplicht indien expliciet overeengekomen.

8.3 Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, is het Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom uit deze Materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Materialen.

8.4 Het is Opdrachtnemer toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van haar Materialen. Indien Opdrachtnemer door middel van technische bescherming deze Materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken, behalve indien en voor zover de wet dwingend het tegendeel bepaald.

Artikel 9. Prijzen

9.1 Tenzij bij een bedrag uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Opdrachtnemer genoemde prijzen exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

9.2 Indien een prijs is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens blijken onjuist te zijn, dan heeft Opdrachtnemer het recht de prijzen hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.

9.3 Voor prijswijziging gelden dezelfde voorwaarden en procedures als voor wijziging van de Diensten en van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 10. Onrechtmatige gedragingen

10.1 Opdrachtgever dient zich te allen tijde zorgvuldig en niet onrechtmatig jegens derden te gedragen, voor zover het belang van Opdrachtnemer – in de ruimste zin van het woord – daardoor of daarmee kan worden geraakt. Opdrachtgever zal te allen tijde in het bijzonder de intellectuele eigendomsrechten en overige rechten van derden eerbiedigen, de privacy van derden respecteren, niet in strijd met de wet gegevens verspreiden, zich geen ongeoorloofde toegang tot systemen verschaffen, geen virussen of andere schadelijke programma’s verspreiden en zich onthouden van strafbare feiten en schending van enige andere wettelijke verplichting.

10.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan processen in gang te zetten of te laten voortbestaan, waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat dit de overige gebruikers van het internet hindert of het overige gebruik van het systeem beïnvloedt.

10.3 Teneinde eventuele aansprakelijkheid jegens derden te voorkomen of de gevolgen daarvan te beperken, is Opdrachtnemer steeds gerechtigd maatregelen te treffen ter zake van handelen of nalaten van Opdrachtgever.

10.4 Opdrachtgever is gehouden op eerste verzoek van Opdrachtnemer informatie onverwijld te verwijderen, bij gebreke waaraan Opdrachtnemer gerechtigd is naar keuze de informatie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken.

10.5 Opdrachtnemer is gerechtigd bij schending of dreigende schending van de bepalingen van dit artikel aan Opdrachtgever per direct en zonder voorafgaande aankondiging de toegang tot systemen van Opdrachtnemer te ontzeggen. Het voorgaande laat uitdrukkelijk onverlet eventuele overige maatregelen of de uitoefening van overige rechten door Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever. Opdrachtnemer is in dat geval tevens gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder jegens Opdrachtgever aansprakelijk te zijn.

10.6 Van Opdrachtnemer kan door Opdrachtgever niet verlangd worden zich een oordeel over de gegrondheid van de aanspraken van derden of van het verweer van Opdrachtgever te vormen of op enigerlei wijze betrokken te zijn in een geschil tussen een derde en Opdrachtgever. Opdrachtgever zal een vermeende aanspraak met de betreffende derde zelf dienen af te handelen en Opdrachtnemer terzake deugdelijk te dienen informeren.

Artikel 11. Betalingsvoorwaarden

11.1 Alle prijzen zijn in euro's, tenzij anders overeengekomen met Opdrachtgever.

11.2 Opdrachtnemer zal voor de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen een elektronische factuur of tegen extra betaling per post een factuur sturen aan Opdrachtgever.

11.3 De betalingstermijn van facturen is 14 dagen na de datum van de factuur, tenzij een langere betalingstermijn is aangegeven op de factuur. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij vanaf de vervaldatum van de factuur van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente van 2% per maand verschuldigd.

11.4 Indien Opdrachtgever meent dat (een gedeelte van) een factuur onjuist is, dient hij dit binnen de betalingstermijn aan Opdrachtnemer te melden.

11.5 Bij een niet-tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

11.6 De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en ook, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

11.7 Eens per kalenderjaar is Opdrachtnemer gerechtigd de gehanteerde tarieven aan te passen op basis van de dan gepubliceerde consumentenprijsindex (CPI), waarbij een stijging de 5% nooit mag overschrijden. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.

11.8 Opdrachtgever is gehouden de bedragen voortkomende uit de overeenkomst te voldoen aan Opdrachtnemer. Indien Opdrachtgever uit meerdere natuurlijke en/of rechtspersonen bestaat, zijn ieder van die personen hoofdelijk gehouden aan de betalingsverplichtingen gevolg te geven.

11.9 Indien er bewijs geleverd dient te worden terzake de verrichte prestaties en de daarvoor door Opdrachtgever verschuldigde bedragen, leveren -onverminderd het recht van Opdrachtgever tot het leveren van tegenbewijs, -alle relevante documenten en gegevens uit de systemen en administratie van Opdrachtnemer volledig bewijs op.

Artikel 12. Beperkingen en blokkeringen toegang

12.1 Opdrachtnemer is gerechtigd de toegang voor Opdrachtgever tot het systeem te beperken en te blokkeren indien Opdrachtgever zijn contractuele en buitencontractuele verplichtingen niet behoorlijk of niet-volledig nakomt. Beperkingen en blokkeringen van de toegang kunnen zonder waarschuwing plaatsvinden en laten de betalingsverplichting van Opdrachtgever onverlet.

12.2 Bij gegrond vermoeden dat de in artikel 10 bedoelde gedragingen zich voordoen, kan Opdrachtgever van het systeem worden afgesloten zonder dat hij nog aanspraak kan maken op restitutie van - vooruitbetaalde - vergoedingen. Voornoemde levert voor Opdrachtnemer een grond op voor blokkering van de toegang tot de betreffende informatie, alsmede voor de onmiddellijke ontbinding van haar overeenkomst met Opdrachtgever.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1 Opdrachtnemer is in het kader van de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst niet aansprakelijk behoudens in de gevallen hieronder genoemd, en ten hoogste tot de daarbij vermelde limieten.

13.2 De totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Opdrachtnemer van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van Opdrachtgever, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) die Opdrachtgever onder de Overeenkomst heeft betaald tot het moment waarop de schade is ontstaan, of, indien de Overeenkomst een duur heeft van meer dan drie (3) maanden, een bedrag gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever in de laatste drie (3) maanden heeft betaald. In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan twintigduizend (20.000) euro (exclusief BTW).

13.3 Opdrachtnemer is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor:

a.enige schade geleden door maatregelen die Opdrachtnemer in goed vertrouwen heeft genomen, maar waarvan desalniettemin is gebleken dat deze ten onrechte zijn opgelegd;

b.schade uit niet-beschikbaarheid van de Diensten, verloren gegevens en doorbreking van technische of organisatorische beveiligingsmaatregelen, en

c.indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

13.4 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Opdrachtnemer onverwijld en deugdelijk Schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. De ingebrekestelling dient binnen 14 dagen na de ontdekking van de schade te zijn ontvangen door Opdrachtgever.

13.5 De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Opdrachtgever.

13.6 Opdrachtgever is jegens Opdrachtnemer aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare fout of tekortkoming is ontstaan. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen aanspraken betreffende het bij de gebruikmaking van de Diensten door of met toestemming van Opdrachtgever niet naleven van de gedragsregels in artikel. Deze vrijwaring geldt ook ten aanzien van personen die weliswaar geen werknemers van Opdrachtgever zijn, maar de Diensten desalniettemin onder de verantwoordelijkheid of met toestemming van Opdrachtgever hebben gebruikt.

Artikel 14. Overmacht

14.1 Geen van de partijen kan tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een omstandigheid die naar objectieve maatstaven buiten de macht van partijen ligt en die bij het sluiten van de Overeenkomst niet reeds kon of had moeten worden voorzien, iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming teniet doet.

14.2 Onder overmacht worden mede (maar niet uitsluitend) verstaan: storingen van publieke infrastructuur die normaliter voor Opdrachtnemer beschikbaar is, en waar de levering van de Diensten van afhankelijk is, maar waarover Opdrachtnemer geen feitelijke macht of contractuele nakomingsverbintenis kan uitoefenen, zoals de werking van de registers van IANA, RIPE of SIDN, en alle netwerken in het internet waar Opdrachtnemer geen contract mee heeft gesloten; storingen in infrastructuur en/of Diensten van Opdrachtnemer die zijn veroorzaakt door computercriminaliteit, bijvoorbeeld (D)DOS-aanvallen of al dan niet succesvolle pogingen om de netwerkbeveiliging of systeembeveiliging te omzeilen; tekortkomingen van leveranciers van Opdrachtgever, die Opdrachtnemer niet kon voorzien en waar Opdrachtnemer diens leverancier niet voor aansprakelijk kan stellen, bijvoorbeeld doordat bij de betreffende leverancier (eveneens) sprake was van overmacht; Gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of ander bronmateriaal waarvan Opdrachtgever het gebruik heeft voorgeschreven; Niet-beschikbaarheid van personeelsleden (door ziekte of anderszins); overheidsmaatregelen; algemene vervoersproblemen; stakingen; oorlogen; terroristische aanslagen en binnenlandse onlusten.

14.3 Indien een overmachtsituatie langer dan drie maanden duurt, heeft elk der partijen het recht om de overeenkomst Schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 15. Geheimhouding

15.1 Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan\ elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als\ vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de\ informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun\ werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.

15.2 Opdrachtnemer zal geen kennis nemen van gegevens die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de systemen van Opdrachtgever, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of Opdrachtnemer daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Opdrachtnemer zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

15.3 De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

15.4 Indien een van beide partijen handelt in strijd met één of meer verplichtingen uit deze overeenkomst, is zij jegens de andere partij een direct opeisbare boete verschuldigd\ van € 5.000,- onverminderd haar gehoudenheid tot betaling aan de andere partij van een\ volledige schadevergoeding.

Artikel 16. Duur en opzegging

16.1 De duur van de Overeenkomst is die tijdsspanne die nodig is om de Diensten te leveren. Indien de Overeenkomst een Abonnement is, is deze aangegaan voor minimaal twaalf maanden tenzij anders is overeengekomen.

16.2 Indien een vaste looptijd voor het Abonnement is afgesproken, mag geen van de partijen de Overeenkomst eenzijdig beëindigen voordat de looptijd is verstreken, behalve als er een bijzondere opzeggingsgrond geldt, zoals hieronder nader is omschreven.

16.3 Bij gebreke van tijdige opzegging wordt een Abonnement na het verstrijken van de eerste contractstermijn omgezet naar een Abonnement voor onbepaalde tijd. Hierbij kan op ieder moment met een opzegtermijn van één maand worden opgezegd.

16.4 Opdrachtnemer mag de Overeenkomst per direct Schriftelijk opschorten of opzeggen indien ten minste één van de volgende bijzondere gronden van toepassing is:

a.Opdrachtgever is in verzuim met betrekking tot een wezenlijke verplichting;

b.Het faillissement van Opdrachtgever is aangevraagd;

c.Opdrachtgever heeft surseance van betaling aangevraagd;

d.De activiteiten van Opdrachtgever worden beëindigd of geliquideerd.

16.5 Indien Opdrachtnemer de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de Overeenkomst, met inbegrip van de aanspraak op betaling voor de Diensten die zijn opgeschort.

16.6 Indien de Overeenkomst wordt beëindigd of ontbonden, zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. In geval van ontbinding van de Overeenkomst blijven reeds gefactureerde bedragen voor verrichte prestaties verschuldigd, zonder enige verplichting tot ongedaanmaking. In het geval van ontbinding door Opdrachtgever mag Opdrachtgever uitsluitend dat deel van de overeenkomst ontbinden dat nog niet door Opdrachtnemer is uitgevoerd. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, heeft Opdrachtnemer recht op vergoeding van de schade die daardoor direct en indirect ontstaat.

16.7 Het recht tot opschorting in bovengenoemde gevallen geldt voor alle met Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten gelijktijdig, ook als Opdrachtgever slechts in verzuim is met betrekking tot één Overeenkomst, en onverminderd het recht van Opdrachtnemer op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

16.8 Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst op ieder moment met onmiddellijke ingang te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever in geval van\ (i) (gedeeltelijke) overdracht van (de onderneming van) de Opdrachtgever aan een of meerdere derde(n) en/of (ii) bij wijziging van de directe of indirecte zeggenschap in (de onderneming van) opdrachtgever.

16.9 Opdrachtgever is verplicht Opdrachtnemer te informeren over belangrijke wijzigingen in diens ondernemingsstructuur, waaronder in ieder geval begrepen (gedeeltelijke) overdracht van (de onderneming van) opdrachtgever aan een of meerdere derde(n) en wijziging van de directe of indirecte zeggenschap in (de onderneming van) opdrachtgever.

Artikel 17. Facturen en Klachten

17.1 De facturen van Opdrachtnemer worden berekend aan de hand van de van te voren opgestelde overeenkomst, waarin de prestatie(s) en tijdsaanduiding staan.

17.2 Klachten dienen schriftelijk te worden ingediend, met nauwkeurige vermelding van de aard en de grond der klacht. Zij worden slechts in behandeling genomen indien zij Opdrachtnemer voor de vervaldatum van betreffende factuur of de betreffende prestatie bereiken. Na het verstrijken van deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen, tenzij Opdrachtgever een natuurlijk persoon betreft, niet in de uitoefening van beroep of bedrijf.

17.3 Opdrachtnemer zal Opdrachtgever binnen twintig werkdagen na de ontvangst van de klacht, schriftelijk op de hoogte brengen van de gegrond-, dan wel ongegrond bevinding.

17.4 Opdrachtnemer zendt haar facturen per e-mail aan het door de Opdrachtgever bij het aangaan van de overeenkomst opgegeven e-mailadres, of aan een door de Opdrachtgever aan te wijzen ander e-mailadres. De Opdrachtgever kan ook opteren voor verzending van facturen door middel van reguliere post, onder de voorwaarde dat de Opdrachtgever alsdan €2,50 per verstuurde factuur zal betalen.

Artikel 18. Betaling en gevolgen wanbetaling

18.1 Betalingen dienen zonder korting of verrekening en bij wijze van vooruitbetaling te geschieden in de rekeneenheid waarin de prijzen zijn uitgedrukt, een en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke verplichtingen.

18.2 Opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door Opdrachtnemer ingediende factuur te voldoen binnen veertien werkdagen na dagtekening van de factuur, tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer schriftelijk anders zijn overeengekomen, of op de factuur een andere termijn is vermeld. Het op de bank-/giroafschriften van Opdrachtnemer aangegeven valutabedrag is bepalend en derhalve wordt zijn datering als betalingsdag aangemerkt.

18.3 Indien een factuur van Opdrachtnemer niet tijdig is betaald, is de Opdrachtgever in verzuim, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling vereist is. Opdrachtnemer is dan gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig onder het artikel 18 bepaalde (eventueel tijdelijk) stop te zetten. Opdrachtgever is na afloop van de termijn rente verschuldigd over het openstaande bedrag van 2% per kalendermaand, een gedeelte van een maand wordt voor een volle gerekend.

18.4 Het afschrift van de door Opdrachtnemer verzonden factuur geldt jegens Opdrachtgever, niet-consument, als volledig bewijs van de schuldigheid, de rente en de dag waarop renteberekening begint.

18.5 Alle door Opdrachtgever verrichte betalingen strekken in eerste instantie tot voldoening van eventuele rente en door Opdrachtnemer gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.

18.6 Door het enkel plaatsvinden van een der volgende omstandigheden heeft Opdrachtnemer de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden zonder rechtelijke tussenkomst, alsmede enig bedrag -verschuldigd door de wederpartij op grond van de voor Opdrachtnemer verleende prestaties- in zijn geheel terstond op te eisen, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden en interesse, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig zal zijn:

a.Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op Opdrachtgever van toepassing wordt verklaard, Opdrachtgever tot boedelafstand overgaat, Opdrachtgever een verzoek van surseance van betaling indient, danwel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd;

b.Opdrachtgever overlijdt of onder bewind of curatele wordt gesteld;

c.Opdrachtgever enige wettelijke of op grond van de overeenkomst op hem rustende verplichting niet nakomt;

d.Opdrachtgever nalaat een factuurbedrag, of een gedeelte daarvan, binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;

e.Opdrachtgever zijn onderneming, of deel van zijn onderneming, staakt of overdraagt, daaronder begrepen de inbreng van zijn onderneming in een op te richten of reeds bestaande rechtspersoon, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstelling van zijn onderneming.

Artikel 19. Procedure na beëindiging

19.1 Na beëindiging van de Overeenkomst, als gevolg van opzegging dan wel ontbinding, mag Opdrachtnemer het Account van Opdrachtgever onmiddellijk opheffen en zal Opdrachtnemer de voor Opdrachtgever opgeslagen gegevens zo snel mogelijk wissen. Opdrachtnemer is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze gegevens te verschaffen.

19.2 Het wissen van voor Opdrachtgever opgeslagen gegevens gebeurt altijd zonder speciale voorzorgen om het wissen onomkeerbaar te maken.

Artikel 20. Rangorde en wijziging voorwaarden

20.1 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de Diensten en deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging.

20.2 Wijzigingen worden bekendgemaakt per e-mail aan Opdrachtgever.

20.3 Indien Opdrachtgever een wijziging niet wil accepteren, dient Opdrachtgever dit binnen twee weken na bekendmaking Schriftelijk gemotiveerd mede te delen aan Opdrachtnemer. Opdrachtnemer kan daarop de wijziging heroverwegen. Indien Opdrachtnemer daarop de wijziging niet intrekt, kan Opdrachtgever tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden, de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

20.4 Bepalingen die op specifieke Diensten betrekking hebben, gaan - als zij van toepassing zijn -, vóór boven algemene bepalingen die op alle diensten betrekking hebben. Nadere afspraken tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever prevaleren alleen dan boven deze Algemene Voorwaarden indien deze Schriftelijk zijn en indien dat uitdrukkelijk is bepaald, of onmiskenbaar de bedoeling van beide partijen was.

Artikel 21. Overige bepalingen

21.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

21.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter. De bevoegde rechter is de rechter in de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem. Deze neemt bij uitsluiting van andere rechters en arbiters van alle eventuele geschillen van Partijen kennis.

21.3 Indien enige bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

21.4 Informatie en mededelingen, inclusief prijsaanduidingen, op de website van Opdrachtnemer zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. In geval van enige inconsistentie tussen de website en de Overeenkomst prevaleert de Overeenkomst.

21.5 De logfiles en overige al dan niet elektronische administratie van Opdrachtnemer vormen volledig bewijs van stellingen van Opdrachtnemer en de door Opdrachtnemer ontvangen of opgeslagen versie van enige (elektronische) communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.

21.6 Partijen stellen elkaar steeds onverwijld Schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bank- of gironummer.

21.7 Opdrachtnemer is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande toestemming van Opdrachtgever. Deze toestemming is echter niet nodig in geval van bedrijfsovername of overname van de meerderheid van de aandelen van de betreffende partij.

21.8 De Algemene Voorwaarden en/of Inkoop voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.